CS DE EN


Tradice a zkušenost je nejlepším partnerem v podnikání.

Změny v sociálním a zdravotním pojištění 2011

21. únor 2011

Změny v minimálních zálohách OSVČ a vyměřovacích základech a další důležité informace z oblasti sociálního a zdravotního pojištění

Důchodové pojištění OSVČ (DP+SPZ)

– vyměřovací základ pro rok 2011: 50% daňového základu (základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních příjmů po úpravě podle § 5 a 23 ZDP), max. 1.781.280,– Kč

(72násobek průměrné mzdy podle nař.vl.č. 283/2010 Sb., tzn. 72×24.740 = 1.781.280; „průměrná mzda pro účely důchodového pojištění“ se vypočte na základě zák.č. 155/1995 Sb. podle výše uvedeného nařízení vlády jako součin všeobecného vyměřovacího základu za předminulý kalendářní rok a přepočítacího koeficientu, výsledek se zaokrouhlí na celé Kč nahoru, výpočet podle r.2009: 24.091×1,0269 = 24.740 Kč)

– maximální výše měsíční zálohy (důchodové pojištění a SPZ): 43.345,– Kč

(1.781.280 : 12 = 148.440×0,292 = 43.344,48 zaokr. na koruny nahoru 43.345,– Kč, sazba pojistného 29,2%)

Pozn.: pro rok 2010 se v zákoně č.589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení sice objevil nový § 15b, který měl dočasně(?) zvýšit max. vyměřovací základ na 72násobek průměrné mzdy, ale maximální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro placení záloh na pojistné předepisuje § 14 a ten zůstal v r.2010 beze změny – tedy 4násobek průměrné mzdy.

Novelou č. 347/2010 Sb. se prodloužila platnost „dočasného“ zvýšení max. vyměřovacího základu i pro rok 2011 a současně došlo k úpravě maximální výše měsíční zálohy podle § 14 pro rok 2011 vypočtené nyní z 1/12 max. vyměřovacího základu. Mezi roky 2011 a 2010 se tak max. měsíční záloha na důchodové pojištění a SPZ dramaticky zvýšila z 27.693 Kč na 43.345 Kč.

– minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2011, hlavní činnost: 1.807,– Kč

– minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2011, vedlejší činnost: 723,– Kč

(§ 14 odst. 6) zák.č. 589/1992 Sb. stanoví minimální VZ jako 25% resp. 10% průměrné mzdy: 24.740×0,25 = 6.185 Kč z toho 29,2% = 1.807 Kč, 24.740×0,10 = 2.474 Kč z toho 29,2% = 723 Kč, zaokr. na celé Kč nahoru)

Nový minimální i maximální VZ a nová výše zálohy platí od podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010.

– rozhodná částka pro účast OSVČ na DP v r.2011 při vedlejší činnosti, tj. příjem po odpočtu výdajů (výpočet rozhodné částky podle zákona č. 155/1995 Sb. a nař.vl.č. 283/2010 Sb., VVZ za r.2009) 2,4 x (24.091×1,0269) = 59.374,– Kč/rok (4.948,– Kč/měs)

Účast na nemocenském pojištění (NP) je pro OSVČ dobrovolná, NP se platí odděleně na samostatný účet; pojistné činí 2,3% z vyměřovacího základu, jehož výši si OSVČ sama určí – od 1.1.11 se však zavádí vazba mezi zálohou na DP a platbou na NP (měsíční základ pro NP nemůže být vyšší než základ, z něhož byla uhrazena záloha na DP). Nárok na výplatu dávek NP vzniká, jestliže účast na NP trvala alespoň 3 měsíce před vznikem neschopnosti; dávky náleží až od 22. dne trvání pracovní neschopnosti.

Měsíční zálohy na pojistné (DP+SPZ i NP) jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce (např. za březen od 1.4. do 20.4.11).

Rok 2010

– vyměřovací základ pro rok 2010: 50% daňového základu (základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních příjmů po úpravě podle § 5 a 23 ZDP), max. 1.707.048,– Kč

(72násobek průměrné mzdy podle nař.vl.č. 339/2009 Sb., tzn. 72×23.709 = 1.707.048)

– maximální výše měsíční zálohy (důchodové pojištění a SPZ): 27.693,– Kč

(23.709×4 = 94.836×0,292 = 27.692,11 zaokr. na koruny nahoru 27.693,– Kč, sazba pojistného 29,2%)

– minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2010, hlavní činnost: 1.731,– Kč

– minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2010, vedlejší činnost: 693,– Kč

– rozhodná částka pro účast OSVČ na DP v r.2010 při vedlejší činnosti, tj. příjem po odpočtu výdajů (výpočet rozhodné částky podle zákona č. 155/1995 Sb. a nař.vl.č. 339/2009 Sb., VVZ za r.2008) 2,4 x (23.280×1,0184) = 56.901,– Kč/rok (4.742,– Kč/měs)

Zdravotní pojištění OSVČ

– vyměřovací základ pro rok 2011: 50% rozdílu mezi příjmy a výdaji (vyměřovací základ nezohledňuje úpravy základu daně podle § 5 a 23 ZDP – rozdíl oproti pojistnému na DP+SPZ), max. 1.781.280,– Kč

(72násobek průměrné mzdy podle nař.vl.č. 283/2010 Sb., tzn. 72×24.740 = 1.781.280; „průměrná mzda pro účely důchodového pojištění“ se vypočte na základě zák. č. 155/1995 Sb. podle výše uvedeného nařízení vlády jako součin všeobecného vyměřovacího základu za předminulý kalendářní rok a přepočítacího koeficientu, výsledek se zaokrouhlí na celé Kč nahoru, výpočet podle r.2009: 24.091×1,0269 = 24.740 Kč, zvýšení na 72násobek průměrné mzdy časově neomezeno)

– maximální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2011: 20.040,– Kč 

(1.781.280 : 12 = 148.440×0,135 = 20.039,40 zaokr. na koruny nahoru 20.040,– Kč)

– minimální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2011: 1.670,– Kč

(nový minimální vyměřovací základ a nová výše zálohy platí již od 1.1.2011 tj. od zálohy na leden 2011; tzn. musí se zvýšit min. záloha na 1.670 Kč, nová maximální výše měsíční zálohy bude pro OSVČ platná až od podání Přehledu za r.2010)

Měsíční zálohy na pojistné na ZP jsou splatné vždy od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího měsíce (např. za březen od 1.3. do 8.4.11).

(Splatnost pojistného na ZP za zaměstnance se sjednotila se SP tj. od 1. do 20. dne následujícího měsíce, ale zálohy za OSVČ se platí jako loni – viz. výše).

Rok 2010

– vyměřovací základ pro rok 2010: 50% rozdílu mezi příjmy a výdaji (vyměřovací základ nezohledňuje úpravy základu daně podle § 5 a 23 ZDP – rozdíl oproti pojistnému na DP+SPZ!), max. 1.707.048,– Kč

(72násobek průměrné mzdy podle nař.vl.č. 339/2009 Sb., tzn. 78×23.709 = 1.707.048)

– maximální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2010: 19.205,– Kč 

(1.707.048 : 12 = 142.254×0,135 = 19.204,29 zaokr. na koruny nahoru 19.205,– Kč)

– minimální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2010: 1.601,– Kč

zpět


náhled tisku | vytisknout | nahoru2024 © Profit Cheb s. r. o. Prohlášení o přístupnosti Ochrana osobních údajů Podmínky užití Clearbox Vistamedia